Bu lông neo móng – Bản mã – Thanh ren

M18x500mm
41.000đ - 26.000đ

M20x600mm
48.000đ - 31.000đ

M22x500mm
49.000đ - 32.000đ

M24x800mm
85.000đ - 52.000đ

M14x400mm
35.000đ - 13.000đ

M16x400mm
38.000đ - 18.000đ

M20x500mm
42.000đ - 27.000đ

M24x500mm
55.000đ - 39.000đ

M14x600mm
48.000đ - 21.000đ

M18x700mm
55.000đ - 38.000đ

M20x800mm
73.000đ - 45.000đ

M24x500mm
75.000đ - 41.000đ

150x150x30mm
135.000đ - 85.000đ

200x200x30mm
150.000đ - 105.000đ

150x150x50mm
195.000đ - 155.000đ

200x200x50mm
235.000đ - 185.000đ

100x200x30mm
145.000đ - 95.000đ

100x150x30mm
115.000đ - 75.000đ

100x200x50mm
165.000đ - 125.000đ

100x150x50mm
135.000đ - 100.000đ

Thanh ren - ty ren vuông

D16 - Chiều dài 1met
65.000đ - 25.000đ

Thanh ren - ty ren vuông

D18 - Chiều dài 1met
82.000đ - 38.000đ

Thanh ren - ty ren vuông

D20 - Chiều dài 1met
96.000đ - 46.000đ

Thanh ren - ty ren vuông

D24 - Chiều dài 1met
112.000đ - 59.000đ

Bu lông liên kết xà gồ

M18x60mm
15.000đ - 7.000đ

Bu lông liên kết xà gồ

M20x80mm
17.000đ - 9.000đ

Bu lông liên kết xà gồ

M22x60mm
19.000đ - 12.000đ

Bu lông liên kết xà gồ

M24x80mm
25.000đ - 15.000đ

NHẬP THÔNG TIN NHẬN BÁO GIÁ MỚI NHẤT